حسابرسی؛ حسابداری؛مدیریت؛طراحی سیستم ومالیاتی
کنترلهای جدول مالیات بر ارزش افزوده
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 14:11  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

فهرست قسمتهاي پرونده جاري حسابرسي صورتهاي مالي طبق عطف هاي سازمان حسابرسي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مرداد 1388ساعت 8:53  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 فهرست قسمتهاي پرونده جاري حسابرسي صورتهاي مالي طبق عطف ساهاي زمان حسابرسي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مرداد 1388ساعت 8:53  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

ادامه فهرست قسمتهاي پرونده جاري حسابرسي صورتهاي مالي طبق عطف ساهاي زمان حسابرسي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد 1388ساعت 18:40  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی نقدوبانک-صورت مغایرت بانکی-تنخواه گردان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:7  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی سرمایه گذاریها (کوتاه مدت-بلند مدت)
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:6  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

کنترل های کاربردی حسابرسی-درآمدهاوهزینه های  پیمانکاری به روش هزینه به هزینه(cost to cost)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:5  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی حساب های دریافتنی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:5  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی اسناددریافتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:4  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی  وامهای کارکنان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:4  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی موجودی موادوکالا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:3  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی-سفارشات خارجی(اعتبارات اسنادی)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:2  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی پیش پرداختها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:1  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی داراییهای ثابت مشهود -داراییهای در جریان تکمیل-کنترل های پوشش بیمه ای-کنترل های مشاهده عینی(داراییها  و  وسایل نقلیه) 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:1  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی دارائیهای نامشهود
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 10:0  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی حسابهای پرداختنی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:58  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی-اسنادپرداختنی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:57  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی-پیش دریافتها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:56  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی-سودسهام پرداختنی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:54  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی-ذخیره مالیات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:54  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی-تسهیلات مالی دریافتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:52  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی-ذخيره پايان خدمت کارکنان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:51  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی-سرمایه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:6  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی اندوخته قانونی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:3  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی سایراندوخته ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 9:1  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی- فروش-ارائه خدمات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 8:59  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی بهای تمام شده کالای فروش رفته
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 8:58  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی هزینه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 8:57  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

حسابرسی هزینه های حقوق ودستمزد (پروندهای پرسنلی-فیش های حقوق-لیست ۱۲ماهه)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 8:56  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  | 

 حسابرسی سایر درآمدها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور 1386ساعت 8:54  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  |