حسابرسی؛ حسابداری؛مدیریت؛طراحی سیستم ومالیاتی

                        کنترل های کاربردی حسابرسی نقدوبانک

 

 

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا"درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکر شود

                                                                   تهیه کننده:حسن نیک زادSAB) ( niche

 

 توضیحات (نحوه کاربرد) :

۱) یک رونوشت(کپی) ازکنترلهای زیر  پس ازعطف گذاری دراول حساب مورد رسیدگی قرار داده شود.

 

۲)

 

 

 

 

 

شماره كنترل                    شرح كنترل                                    عدم رعایت

 

ü               1    =كنترل امضاءها(سنىرسي)                                           1                                   

ü               2    = کنترل ثبت صحیح حسابداری (سندرسی)                                 2               

                

ü               3    =کنترل بامدارک پرداخت(چک-حواله)(سندرسی)                   3                

              

ü               4       =کنترل بامدارک دریافت وجه(اعلامیه بستانکار-فیش                       4                 

                  

          واریزنقدی)(سندرسی)

 

ü                 5=    کنترل دریافترسیدچک ازتحویل گیرنده  (سندرسی)                          5               

              

ü               6        =كنترل شماره سريال دارد                                                6   (سنىرسي)                                                    

                                          

ü               7       =کنترل علت بستانکارشدن مانده بانکهادرپایان هرروزطی سال           7             

                 

ü               8          =کنترل استفاده بهینه ازموجودی نقدبلااستفاده درطی دوره              8                                               

ü               9    =کنترل واریزوثبت سودسپرده حسابجاریهای دومنظوره                       9             

             

              وشناسائی درآمدآن درپایان دوره  

 

 

              =کنترل تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت ماهیانه                               10                                                          ورسیدگی به آخرین ماه صورت مغایرت تهیه شده طی دوره   ü               11    =کنترل انجام عملیات دریافت وپرداخت توسط شخص جداگانه           11                                             وهمچنین ثبت ذفاتروتهیه صورت مغایرت های بانکی                       هم توسط شخصی دیگروتعریف وظایف هرکدام طبق                    دستورالعمل شرکت.   ü   12 =کنترل تهیه وتصویب آئین نامه تنخواه گردان ورعایت آن/                      12                   تسعیرمانده ارزی درپایان دوره   ü   13   =CUT OFF                                                                        13               -تکمیل برنامه رسیدگی به حساب نقدوبانک(پرونده جاری)         -تکمیل وبه روز آوری آزمون رعایت درپرونده دائم درارتباط باپرداختها.        -تعیین ماهیت واریزیهاوپرداختیهای هرحساب جاری(تعیین ماهیت)       -صورتجلسه شمارش صندوق’تنخواه’درپایان دوره اخذ وبادفاترکنترل            شود(درصورت               عدم دریافت صورتجلسه مذکور توسط حسابرس ناظربه انبارگردانی)                    -موجودی صندوق درحسابرسی ضمنی شمارش ومانده آن       بادفاترمطابقت       گردد.(کلیه وجوه ومدارک صورت برداری شود)     -مانده دفترصندوق دریک روز مشخص  بادفاترکنترل شود/درپایان سال مالی                کاربرگ تائیدیه های نقدوبانک تهیه شود.    ü                14  =کنترل بسته شدن حسابجاریهای راکد(درصورت بسته نشدن نامه   مدیریت)                                                                                       14       -         مدارک ومصوبات ایجادحسابجاری جدید اخذودرقسمت مربوطه بایگانی شود. -          -        مکاتبات مربوط به ایجاد حسابهای دومنظوره(جاری قرض الحسنه وسپرده کوتاه مدت)اخذوبایگانی شود. -          -        بانظرسرپرست کارکار -          -        ته سوش چک هاطی دوره موردرسیدگی باثبت دفاترکنترل ومواردزیراستخراج شود: 1)   چکهای باطله-نحوه ابطال ونگهداری آنهارسیدگی شود(مشاهده عینی)(درصورت امکان ریزآنهااخذشود) 2) چکهایی که جهت تضمین صادرشده استخراج شودوثبت آنهادرحساب هایاانتظامی ردیابی گرددواینکه جهت تضمین وام یافعالیتهای مدیران(هیات مدیره)نبوده باشد. 3) درصورت وجودچکهایی که دردفاتر(حساب بانک)وحسابهای انتظامی ثبت نشده صورت ریزآنهاتهیه وموضوع پیگیری شود. کنترل شود چکهای مدت داردرحساب اسنادپرداختی ثبت شده باشد.(درغیراینصورت موضوع مستندسازی شود.)   4) کنترل شودکه چکهاسفیدامضاءنمی باشدوشرکت چک دروجه حامل صادر نمی کند(درغیراین صورت نامه مدیریت)   درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی واخلاقی وعرفی لطفا"درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود.                                              تهیه کننده:حسن نیک زاد(NIKHESAB ). 5) کنترل شودچکهای مدت داروحساب اسنادپرداختنی ثبت شده باشد.(درغیراینصودت موضوع مستندسازی شود).   -گردش مقداری ریالی حسابهای ارزی(جاری یاصندوق)دریافت یاتهیه شود   -درپایان سال مالی سودوزیان ناشی ازتسعیردردفاترثبت شده باشد   -مانده ارزی باتائیدیه وصورت حساب دریافتی ازبانک مطابقت شود.   ü                15=کنترل واریزافزایش سرمایه نقدی به حساب جاری مربوطه                                                                                                  15                 وبرداشت از آن بارعایت ماده184قانون تجارت   ü                16=کنترل اسامی صاحبان امضاءحسابهای بانکی طبق تائیدیه-                                                                                                   16              -های بانک بااسامی صاحبان امضاءهای مجازطبق                 مصوبه مجمع هیات مدیره وروزنامه رسمی(اسامی صاحبان امضاءهای مجاز درهردوره رسیدگی استخراج ودرقسمت نقدوبانک پرونده جاری بایگانی شود.             "سپرده های کوتاه مدت وبلندمدت بانکی"   ü                17=کنترل مانده سپرده کوتاه مدت بانکی(دفاتر)بادفترچه پس انداز                                                                                                   17              (کپی دفترجه پس اندازدریافت ومشخصات مندرج درآن بررسی                               وبامشخصات صاحب کار مطابقت شود  )   18=کنترل مانده سپرده بلندمدت بانکی(دفاتر)باکارت پس انداز                                                                                                                      18              (کپی کارت پس اندازدریافت وپس از بررسی ومطابقت مشخصات آن باصاحبکاردرپرونده دائم(سرمایه گذاری ها)بایگانی شود.   ü                19=کنترل محاسبات سودسپرده ها, واریزآن به حساب هاي شركت                                                                                                      19                 ثبت دردفاتر(بانک-سایردرآمدها)وشناسائی سودمتعلقه درپایان دوره(آخرین ماه.   ü                20=کنترل طبقه بندی صحیح سپرده های کوتاه مدت وبلندمدت در                                                                                            20               صورتهای مالی.   ü                21=کنترل مانده کلیه کاربرگهاباآخرین ترازنهائی دریافتی درپایان رسیدگی-                                                                                   21               عطف گذاری متقابل-تعیین ماهیت اقلام رسیدگی نشده درترازحسابها.   درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی واخلاقی وعرفی لطفا"درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود.                                              تهیه کننده:حسن نیک زاد(NIKHESAB ).                               کنترل های کاربردی حسابرسی تنخواه   شماره كنترل                  شرح كنترل                                        عدمرعایت   ü                1=کنترل امضاءها(سندجاری+صورت خلاصه تنخواه)(سندرسی)                                                                                                 1                  ü                2=تهیه صورت خلاصه تنخواه(سندرسی)                                                                                                                        2                  ü                3=کنترل ثبت صحیح حسابداری(سندرسی)                                                                                                                       3                  ü                4=کنترل اخذوثیقه ازتنخواه داران(سندرسی)                                                                                                                    4                  ü                5=کنترل تهیه آئین نامه تنخواه  (سندرسی)                                                                               5                                                  ü                6=کنترل مطابقت عملیات تنخواه باآئین نامه تنخواه(سندرسی)                                                                                             6               ü                7=کنترل مانده پایان روزحساب تنخواه باسقف تعیین شده طبق                                                                                                 7                             آئین نامه یامجوزهای مربوطه   ü                8=کنترل تسویه حساب مانده حساب تنخواه داران درپایان سال                                                                                                  8                ü                9=کنترل دریافت رسیدازدریافت کنندگان وجه دربرگ دریافت                                                                                                 9                 وپرداخت(سندرسی) ü                10=کنترل شماره سریال برگ دریافت وپرداخت                                                                                                             10   ü                11=کنترل افزایش سقف تنخواه بامجوزهای مربوطه                                                                                             11   ü                1=کنترل شمارش صندوق وتنخواه طی دوره توسط اشخاص                                                                                              12                   بجزدارندگان آنها.   ü                13=کنترل عدم واریز وجه توسط مشتریان به حساب تنخواه                                                                                                13                   وصندوق(منبع واریزیها).              -رسیدگی به اسنادومدارک تنخواه طبق رسیدگی به حساب هزینه ها(کنترل های هزینه ها)به روز آوری آزمون رعایت ها(پرونده دائم)          درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی واخلاقی وعرفی لطفا"درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود.                                              تهیه کننده:حسن نیک زاد(NIKHESAB ).                               کنترل های صورت مغایرات بانکی     شماره کنترل                       شرح کنترل                                عدم رعایت   T=کنترل جمع عمومی           ü    1=مطابقت مانده دفتری مندرج درصورت مغایرت بانکی با                                                                                                       1          دفاترشرکت/درپایان ماه.   ü    2=مطابقت مانده صورتحساب مندرج درصورت مغایرت بانکی                                                                                                  2               بامانده صورتحساب بانکی درپایان ماه   ü     3=کنترل وپیگیری اقلام بازمندرج درصورت مغایرت بشرح زیر:                                                                                               3    ü    1-3)=اقلامی که دردفاترثبت نشده آیادرماه آتی ثبت شده                                                                                                        1-3              درغیراینصورت سنداصلاحی ارائه شود           ü    2-3)=کنترل وپیگیری اسنادحسابداری وته سوش چکهای                                                                                            2-3              نزدمشتریان که درماه های آتی برداشت نشده است                  (چکهایی که درماه یاماه های آتی برداشت شده تاریخ برداشت              ازبانک طبق صورتحساب های بانکی درمقابل مبلغ آن در                                   صورت    مغایرت ماه موردرسیدگی درج شود)             مدارک زیرضمیمه صورت مغایرت بانکی شود:   1.   آخرین صفحه دفاترحسابجاری بانک موردرسیدگی درپایان ماه مربوطه     ضمیمه صورت مغایرت بانکی گردد.   2.   آخرین صفحه صورتحساب حسابجاری بانک موردرسیدگی درپایان ماه     مربوطه ضمیمه صورت مغایرت بانکی گردد.        
+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 10:7  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  |